நாட்டு மக்களுக்கு நாளை இரவு முக்கியமான செய்தி-ஜனாதிபதி!

0 445

இலங்கை நாட்டின் ஜனாதிபதி நாட்டு மக்களுக்குநாளை முக்கியமான உரை ஒன்றினை ஆற்றவுள்ளார்.


ஜனாதிபதி கோட்டபாஜராஜபக்ஷ நாளை இரவு 8.30 மணிக்கு நாட்டு மக்களுக்கு முக்கியமான உரையாற்றவுள்ளதாக ஜனாதிபதி செயலகம் அறிவித்துள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.