வன்னியின் கண்ணீர் அமைப்பினால் புதறிகுடா கிராமத்தில் 75 குடும்பங்களுக்கு உதவி!

0 38

வன்னியின் கண்ணீர் அமைப்பு ஊடாக முள்ளயிவளை புதறிகுடா கிராமத்தில் வறுமையில் வாழும் 75 குடும்பங்களுக்கு உலர் உணவு பொதிகள் வழங்கிவைக்கப்பட்டுள்ளன.18.06.21


நாட்டில் பயணத்தடை காரணமாக தொழில் முடக்கத்தில் உள்ள குடும்பங்களுக்க அவுஸ்ரேலியாவில் உள்ள புலம் பெயர் தமிழர்களின் ஏற்பாட்டில் வன்னியின் கண்ணீர் அமைப்பு ஊடகா உதவிகழ் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன


அந்தவகையில் முள்ளியளை புதறிகுடா கிராமத்தில் கிராமசேவையாளர் ஊடாக தெரிவுசெய்யப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு இந்த உதவிகள் வழங்கிவைக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.